اولويت‌هاي پژوهشي دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان – انستيتو روانپزشكي تهران

 

موضوعات سلامت روان

اولويت يك سلامت روان

اولويت دو سلامت روان

اختلالات رواني

-     اعتياد

-     افسردگي

-     خودكشي

-     اختلالات اضطرابی و سازگاری

-     اختلال نقص توجه/بیش فعالی

-     اختلالات روان‌تنی

-     اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات سایکوتیک

-     اختلال دوقطبی 

عوامل تعيين‌كننده

-   خشونت خانگي و رفتارهاي پرخاشگرانه

-     فشار رواني و بلایا

-      رفتارهای اجتماعی انحرافی بجز خشونت

-     وضع ناگوار عوامل روانشناختی سلامت روان

-     وضع ناگوار عوامل اجتماعی تعیین‌ کننده سلامت روان

-     کیفیت زندگی

سياست‌ها و خدمات سلامت روان

-  ادغام خدمات بهداشت روان در PHC

-     خدمات بهداشت روان شهری

-     خدمات فوريتي رواني 

-      روان‌درمانی‌ها و مشاوره

-  سلامت روان مدارس و آموزش مهارت‌های زندگی

-     خدمات بستری روانپزشکی

-     توانبخشی و ادغام دوباره در اجتماع

-     قانون بهداشت روان 

جمعيت‌هاي خاص

-      كودكان و نوجوانان

-     زنان آسيب‌پذير

-      فقرا

-     زندانیان