قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالينی کشور

اعضای دبیرخانه قطب

  رديف

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  رشته تحصيلی

  پست الکترونيکی

  1

  دکتر جعفر بوالهری

 رییس قطب 

  روانپزشک

  bolharij@yahoo.com

  2

دکتر سید کاظم ملکوتی

  دبير  قطب

  روانپزشک

 

  3

  محمد شمس مهرآبادی

 

کارشناس ارشد  روانشناسی (روانسنجی)

  shamsmm2002@gmil.com

 شیوه نامه قطبهای علوم پزشکی کشور

گزارش قطب

Ghotb.tip@iums.ac.ir پست الکترونیک   قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی