1.       فعالیتهای در حال اجرا در دفتر مطالعات اسلامی و بهداشت روان

·        ترجمه کتب در حوزه سلامت معنوی

·        برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات:

o       ارزیابی معنوی

o       مراقبت معنوی

o       مفاهیم و کاربرد های سلامت معنوی

·        برگزاری نشست های ماهانه

·        نشست های تخصصی با صاحبنظران در حوزه معنویت و دین

·        جلسات گروه پژوهشی مطالعاتی سلامت معنوی

2.       فعالیتهای آتی دفتر مطالعات اسلامی و بهداشت روان

·        انتشار خبرنامه دفتر مطالعات

·        راه اندازی سایت بهداشت روان و مذهب

·        طرح های تحقیقاتی با عناوین:

o       مراقبت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان

o       بررسی مداخلات معنوی در ایران

o       تبیین مدل و الگو مراقبت معنوی از بیماران (طرح کیفی)

·        نشست های تخصصی با موضوعات:

o       مفهوم شناسی سلامت معنوی

o       مراقبت معنوی در بیماریهای مختلف

آموزش سلامت معنوی در گروه علوم پزشکی