·        هویت مستقل

·        خلاصه سخنرانی های نشست های ماهانه دفتر مطالعات

·        آموزش مهارت های معنوی ویژه مربیان

·        آموزش مهارت معنوی ویژه دانشجویان

·        شرح حال معنوی

·        اسلام و روانشناسی

·        هویت و معنویت

·        مهارتهای معنوی

·        نقش دین در بهداشت روان