فهرست پرسشنامه ها:

1.       میزان توکل

2.       آزمون سنجش دینداری فرد مسلمان

3.       چک لیست حجاب

4.       ارزیابی عوامل موثر در تشویق و یا بی میلی در برپایی نماز

5.       آزمون نگرش مذهبی

6.       باور های دینی با رویکرد اقامه نماز

7.       پرسشنامه دعا (ابی بیگلو)

8.       نگرش نسبت به امر به معروف و نهی از منکر

9.       مقیاس تصور از خدا

10.   مقیاس جهت گیری دینی

11.   دعا (آهنگر-خلعت)

12.   هویت دینی نوجوانان

13.   دعا (قدس)

14.   گناه

15.   نگرش مذهبی

16.   پایبندی مذهبی

17.   جهت گیری مذهبی

18.   آزمون مقابله مذهبی

19.   آزمون نگرش مذهبی

20.   پرسشنامه خود شناسی در چارچوب مذهبی-اجتماعی

21.   مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقاد اسلامی