·        دکتر جعفر بوالهری (ریاست دانشکده علوم رفتاری و بهداشت روان، انستیتو روانپزشکی تهران)

·        دکتر عباس رمضانی (معاونت دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران، ریاست دفتر مطالعات اسلامی و بهداشت روان)

·        دکتر نادره معماریان (عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و بهداشت روان، انستیتو روانپزشکی تهران)

·        دکتر روح الله صدیق (عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

·        زینب قائم پناه ( کارشناس ارشد دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روان)

·        حجت الاسلام میرمجید سعیدی ( کارشناس دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روان و مشاوره مذهبی انستیتو روانپزشکی تهران)