·        خرید کتب لاتین بر اساس نیاز سنجی باشد نه کاتالوگ های نمایشگاه بین المللی کتاب

·        بودجه ای که برای کتابخانه در نظر گرفته می شود صرفا مصرف موارد کتابخانه بشود نه واحد های دیگر

·        افزایش تعداد روز های امانت کتاب

·        امنیت منابع کتابخانه

·        نبود فضای مناسب جهت مطالعه اساتید

·        نبود فضای مناسب جهت خدمات فنی کتابخانه

·        برگزاری کارگاه های مربوط به کتابخانه و نبود استقبال از جانب دانشجویان

·        اینترنتی کردن نظر سنجی و نیاز سنجی منابع