مدیر گروه:

 دکتر جعفر بوالهری


اعضای گروه:

دکتر مریم رسولیان
دکتر جعفر عطاری مقدم
دکتر رئوفه قیومی
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
دکتر مرتضی ناصر بخت
دکتر حمید رضا طاهرخانی