معرفی اعضا:

سرپرست کمیته: دکتر نادره معماریان

متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری

و سلامت روان

عضو شورای پژوهشی: دکتر مجتبی حبیبی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

کارشناس مسئول کمیته:محمد شمس مهرآبادی

کارشناس ارشد روانشناسی

دبیرکمیته: سمیرا معصومیان

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

 نایب دبیر و نماینده شورای مرکزی: ندا واحد

دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان

مسئول روابط عمومی : ام البنین هژبرخواه