دعوت به همکاری از دانشجویان جهت فعالیت در کمیته:


-         از دانشجویان گرامی دعوت می شود تا درصورت تمایل به همکاری در کمیته، اسامی و درخواست خود را به اتاق کمیته تحقیقات دانشجویی(طبقه اول اتاق103) ویا دبیر کمیته تحویل دهند.