لینک فرم نظر سنجی کتابخانه

لطفا جهت ارائه نظرات خود در رابطه با خدمات کتابخانه به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXzCVToR_cRCjXZbCPuMTINx2yA_VnhfXbPw-icwEQsv25CA/viewform?usp=sf_link