خلاقیت و نوآوری در واحد قطب و  پژوهش دانشجویی

آماده سازی بروشورهای مرتبط با قطب و پژوهش دانشجویی مانند معرفی قطب و همچنین مطالعات کوهورت

برگزاری سلسسله جلسات  در جهت ارتقاء و به روز شدن برنامه عملیاتی معاونتهای دانشکده

 

 

 

 

تجربیات واحد قطب و پژوهش دانشجویی

·         یکی از وظایف مهم دبیرخانه قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی کشور  تدوین برنامه راهبردی 5 ساله بوده است و این قطب  موفق به تدوین برنامه 5 ساله 1395-1399 شده است  .

·         پایش و ارزیابی معاونتها و استفاده از روشهای نوین ارزیابی و ثبت در فرمت Excel

·         همکاری در پروژه بهداشت روان و جنگ و آشنایی با تجربیات اساتید و متخصصان حوزه بهداشت روان و جنگ و نهایتا آماده سازی cdبهداشت روان و جنگ .

·         آماده سازی و همکاری در ارسال و به روز رسانی 18 پروژه پزوهش دانشجویی که تمام این پروژه ها در ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی ایران تصویب شد