مديريت انستيتوروانپزشکی تهران، برای ارتباط با مديريت با شماره تلفن های

  66509024-25

تماس حاصل نماييد

 

دکتر جعفر بوالهری

ریاست دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران

دکترای روانپزشکی

bolharij@yahoo.com

دکتر عباس رمضانی فرانی

معاونتدانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران

دکترای روانشناسی بالینی

ramezanifarani@yahoo.com

زهرا خلج

مسئول دفتردانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران

لیسانس روانشناسی بالینی

Zhr_khalaj@yahoo.com