مدیر گروه

دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید

 

برنامه دانشجویان كارشناسي ارشد گروه بهداشت روان(ترم اول)

نیمسال اول سال 95-94

 

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل‌تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

1

7040001

آمارپيشرفته وروش تحقيق درعلوم رفتاري

دكترمعماريان

نيمه اول

دكتراصغرنژاد

نيمه دوم

2

ن+ع

 

 

درمانگاه

 

 

 

 

 

 

در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12-10)

دكتر

اصغرنژاد

(10-8)  دكتر

معماريان

کلاس 3

 

 

 

2

 7040002

اصول اپيدميولوژي

 

دكترمعماريان

2

ن + كارآموزي

 

 

 

 

 

12-10

کلاس 3

 

 

 

3

 7040003

اصول آموزش بهداشت وارتباطات

دكترعطاري مقدم

1

ن

 

15-13

 

 

 

کلاس 3

 

 

 

4

 7040005

بهداشت روان ودين وفرهنگ

دكترپيرمرادي

نيمه دوم

دكتررمضاني

نيمه اول

 

 

2

ن

 

12-10

 

 

 

مركز

تحقيقات

 

 

 

برنامه دانشجویان كارشناسي ارشد گروه بهداشت روان(ترم اول)

نیمسال اول سال 95-94

 

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل‌تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

5

 7040006

سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

دكترنعمتي

5/0

نظري

 

 

 

15-13

 

 

كتابخانه

 

 

 

6

7040004

اصول خدمات بهداشتي

دكترپيرمرادي

نيمه اول

دكترعطاری مقدم

نيمه دوم

2

نظري

 

10-8

 

 

 

مركزتحقيقات

 

 

 

7