پيشينه مرکز WHO 


  انستيتو روانپزشکی تهران به عنوان مرکز همکاری ‎ مشترک سازمان جهانی بهداشت در سلامت روان با طرح پيشنهادی آقای پروفسور نورمن سارتوريوس رييس دايره ارزشيابی و همکارشان آقای دکتر احمد محيط مشاور منطقه مديترانه شرقی ( WHO/EMRO ) تأسيس شد . ارزشيابی مستقلی از برنامه بهداشت روان در نوامبر 1995 انجام گرفت و سپس روند ارزشيابی توسط مسئولان بهداشت روان زير نظر مديريت منطقه مديترانه شرقی در اول ماه می در نظر گرفته شد. سرانجام در دوم ژوئن 1998 همزمان با 12 خرداد 1377 اين مرکزتوسط دکتر حسين الجزايری مدير منطقه مديترانه شرقی گشايش يافت. با گشايش اين مرکز در سال 77 انستيتو روانپزشکی تهران به عنوان بازوی فنی و مشاور اصلی بهداشت روانی در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت تا جهت رفع نيازمنديهای بهداشت روانی کشور مورد همکاری قرار گيرد.با توجه به فعاليت ‎ های مرکز و ارزشيابی آن از سوی EMRO در سال 2004 اين مرکز تا سال 2007 مجدداً به عنوان مرکز همکاريهای مشترک در بهداشت روان ابقا شد.اين دفتر از سال 77 فعاليت خود را با رياست دکتر جعفر بوالهری آغاز کردو به تدريج با همکاری برخی از همکاران هيئت علمی فعاليت ‎ های علمی اين مرکز در ابعاد آموزشی – پژوهشی و انتشاراتی روند رو به گسترش را دنبال نمود. اين مرکز هم اکنون يکی از مراکز شناخته شده منطقه مديترانه شرقی در بهداشت روان است .مرکز همکاری مشترک با سازمان جهانی بهداشت در سلامت روان WHOcc

·         همکاری در زمینه پژوهش های مربوط به بهداشت روان در سطح بین المللی و منطقه ای

·         انجام فعالیت های آموزشی و برگزاری کارگاه در زمینه بهداشت روان در سطح منطقه

·         همکاری مشترک بامراکز WHOcc در منطقه

·         ارسال گزارش سالیانه به سازمان جهانی بهداشت در زمینه فعالیت های انجام شده مرکز

 


      پروژهها و فعالیت های مرکز که در سال جاری با سازمان جهانی بهداشت همکاری می گردد:

Research 2013

Activity 1

Title: Providing a model for Urban Mental Health (UMH) of Iran: for cities more than 100000 population.

Activity 2

Title: Revision of "National Integration of Mental Health Program in Primary Care System"

Activity 3

Title: Consolidating the prevention of domestic violence program in PHC.

Activity 4

Title: Community mental health center (CMHC) in a catchment area of Tehran University of Medical new Science.

Activity 5

Title: Setting up a regional parliamentarians forum for mental health in EMRO

Activity 6

Title: Suicide prevention program

Activity 7

Title: Clinical Case-management for Patients with SMIs (Severe Mental Illness) In Iran: A randomized Study of the Clinical Outcomes of Mental Health Workers as Case Managers and telephone follow-up

 

Educational Activity  Subjects:

1-      A Primary 2-week –Educational program for Egyptian & Palestinian Mental Health Experts (june,2005)

2-      A Primary 1-month –Educational program for Palestinian's Mental Health expert (April,2005)

Ø  Introducing National Mental Health Programs

Ø  Introducing National Programs-disaster ,suicide PHC,CMHC ,Addiction

Ø  Introducing National Programs

Ø  Integration of Mental Health in PHC ,field visit

Ø  Urban Mental Health

Ø  Inpatient services, visiting patients, Emergency ward child & adolescence ward

Ø  Liaison psychiatry

Ø  Organizing the chronic & disabled serious mentally ill patients

Ø  Visiting outpatient rehabilitation clinics for CMDs

Ø  Visiting triangle clinics for addicted patients

Ø  Visiting drop-in centers for addicted patents &visiting

Ø  Conclusion

Ø  Integration of Mental Health in PHC, field visit

Ø  Urban mental health

Ø  Liaison psychiatry

Ø  Inpatients services, visiting patients

Ø  Visiting patients, Emergency Ward, child & adolescence ward

Ø  Addiction, inpatients & outpatients services – detoxification

Ø  Addiction- co morbidity

Ø  Addiction, harm – reduction

Ø  Integration of rehabilitation into treatment

Ø  Chronic psychiatric patients – needs assessment

Ø  Needs services and service delivery

Ø  Visiting residential centers for serious mentally ill patients

Ø  Mental state hospital, Razi Hospital

ØVisiting psychiatric rehabilitation centers – outreach services 


Ø  Visiting triangle clinics, drop – in centers, outpatients treatment & rehabilitation centers

Ø  Visiting therapeutic community

Ø  Introducing DIC activities

Ø  Visiting and introduction community based substance use

Ø  Prevention activities

Ø  Introducing the programs for homeless children

Ø  Visiting Cognitive Science Center

Ø  Visiting Iranian Epilepsy Association

Ø  Visiting Society for Protecting the Rights of the Child (SPRC)

Ø  Visiting Rebirth Association

Ø  Visiting TPI, Introduce the programs of different units

Ø  Introducing the national program, primary prevention

Ø  Introducing the national programs PHC,CMHC, Addiction , Suicide ,Disaster

Ø  Introduction of Mental Health in PHC, field visit

Ø  Visiting Psychiatric ward in Hazrate-Rasool Gen. Hosp., Liaison Psychiatry

Ø  Organization the Chronic & Disabled serious mentally ill patients

Ø  Visiting Iran State-run Mental Hospital, psycho education meeting, child psychiatric ward

Ø  Visiting Triangular clinic, Drop in centers, Urban mental health

اسامی کارکنان مرکز

جناب آقای دکتر سید کاظم ملکوتی                   رئیس مرکز

جناب آقای دکترمحمود دهقان                       همكار مركز از گروه روانشناسي

سرکار خانم ام البنین شعبانی                          کارشناس  مرکز                                                                

تلفن مستقیم دفتر: 66513250 داخلی(255)           ایمیل:     Mh-WHOcc@tums.ac.ir                                                                                                              
  فعاليت های اين مرکز که در راستای حمايت از برنامه های سازمان جهانی بهداشت در ارايه خدمات بهداشت سلامت روان در سطح کشور می باشد در ابعاد آموزشی – پژوهشی، انتشاراتی به شرح زير است:

  - برگزاری ”دومين کارگاه پيشگيری اوليه در بهداشت روان“ (23/2/1378 ).
- برگزاری کارگاه پيشگيری از خودکشی با همکاری سازمان جهانی بهداشت (18-15 اسفند ماه 1378 ).
- برگزاری کارگاه ارزشيابی اثربخشی درمان اعتياد (بهمن ماه 1378 ).
- برگزاری دوره آموزشی سه هفته ‎ ای بهداشت روانی برای کارشناسان ارشد کشور عراق (18تيرتا 28مرداد 1380).
- برگزاری کارگاه ارتباط پزشک و بيمار (28-27 دی ماه 1380 ).
- برگزاری کارگاه کشوری ”ارزشيابی درمان اختلالات مصرف مواد“ با حضور پروفسور برايان راش از دانشکده تورنتو کانادا (8-6 اسفند ماه 1381 )
- برگزاری دوره آموزشی د و ماهه بهداشت روانی برای کارشناسان و روانپزشکان افغانی (25 فروردين تا 25 خرداد 1382 ).
- برگزاری کارگاه 6 روزه آموزش ”تکنيک ‎ های درمان شناختی – رفتاري“ با حضور پروفسور کيت دابسون از دانشگاه کلگری کانادا (از 27 ارديبهشت تا اول خرداد ماه 1382 ).
- شرکت در سمينار 4 روزه بررسی عملکرد مراکز WHOCC از 23 کشور منطقه EMRO که در قاهره برگزار گرديد (1382 ).
- برگزاری دوره آموزشی سه هفته ‎ ای بهداشت روانی برای کارشناسان ارشد يمنی (15 آذر الی 14 دی ماه 1382).
- اقدام در جهت دعوت از کارشناسان ارشد سوريه با هماهنگی د انشگاه علوم پزشکی ايران و اعضای تفاهم نامه آموزش بين دو کشور (22-15 شهريور ماه 1383 ).
- برگزاری دوره آموزشی دو هفته ‎ ای بهداشت روان يرای کارشناسان ارشد مصر (تير ماه 1384 )
- برگزاری دوره آموزشی يک ماهه بهداشت روانی برای کارشناس ارشد کشور فلسطين (تير ماه 1384 )
- برگزاری دوره آموزشی سه ماهه بهداشت روانی برای کارشناس ارشد کشور فلسطين (تير، مرداد و شهريور 1384 )
- برگزاری کارگاه 2 روزه مشاوره در ايدز برای پزشکان عراقی 14-13 تير ماه 85

   -کارگاه چهار روزه "درمان سوء‌مصرف مواد بر داروهای آگونيست ويژه پزشکان افغانستان تاريخ 28 الی 31 فروردين 90"

  -بازديد روانپزشکان ايتاليا مرکز همکاريهای مشترک تريسته از برنامه بهداشت‌روان در ايران 5/4/90 الی 1/4/90

   -تفاهم‌نامه مشترک بين مرکز همکاری‌های مشترک تريسته ايتاليا و انستيتو روانپزشکی تهران

 


  واحد انتشارات مرکز

  اين واحد که بخش قابل توجه فعاليت علمی مرکز را به خود اختصاص می ‎ دهد فعاليت خويش را از همان ابتدا زير نظر دکتر محمد کاظم عاطف وحيد و هماهنگی خانم صفيه اصغر زاده امين، درزمينه تاليف يا ترجمه کتب توسط همکاران متخصص و اعضای هييت علمی را آغاز نموده است . اطلاعات مربوط به اين کتب منتشر شده به قرار زير است :

 

  معرفی کتابها

  

  1-نام کتاب: نظارت و ارزيابی سياستها و برنامه های بهداشت روان


  محصول WHO ، سال 2007


  2-نام کتاب: راهنمای پيشگيری از خودکشی برای مشاوران

  محصول WHO ، سال 2006

 

    3-نام کتاب: بهداشت روان و کار

  محصول WHO ، سال 2000

        

  4-نام کتاب: ناتوانی ها؛ از تبعيض تا مساوات

  محصول WHO ، سال 2007

        

  5-نام کتاب: پيشگيری از ايدز در جوانان

  محصول WHO ، سال 2006

 

  6-نام کتاب: بهداشت روانی زنان

  محصول WHO ، سال 2000

    

  7-نام کتاب: پيشگيری از خودکشی،

  چگونه گروه حمايتی نجات يافتگان از خودکشی را، تشکيل دهيم؟

  محصول WHO ، سال 2000

 

  8-نام کتاب: ادغام بهداشت روان در مراقبتهای اوليه، رويکردی جهانی

  محصول WHO ، سال 2008

  فهرست عناوين :

      

  9-نام کتاب: مراقبتهای بهداشتی اوليه، اکنون بيش از هميشه ...

  محصول WHO ، سال 2008