مسئول دبيرخانه:  مجيد جهانی

تلفن وفکس:       66506853    شرح فعالیتهای دبیرخانه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان