کارپردازی (تدارکات)

مسئول کارپردازی:محمدرضا تفرشی

تعریف کارپردازی Supplies

ادارهاي كه کالا و خدمات دستگاه ذیربط را تامین می كند.

 

تعریف کارپرداز Supplier

ماموری است که ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شود ونسبت به خرید وتدارک کالاها وخدمات موردنیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماد. (ماده 35 قانون مالی ومحاسبات). 

 

شرح وظایف اداره تدارکات و کارپردازی 

-         دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد.

-         استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.

-         گزینش کالا با نازلترین بها و بالاترین کیفیت.

-         خرید کالا و تجهیزات پس از تامین اعتبار مالی.

-         تحویل کالا به انبار.

-         انجام امور خدماتی و عمرانی از جمله سرویس و تعمیرات.

-         تهیه و تنظیم صورت مجلسهای مربوطه.

-         تهیه و تنظیم اسناد مالی و تحویل به حسابداری.

-         انجام ساير امور محوله ازسوي مقام مافوق.

 

تلفن تماس:66551661 

فاکس:66506853

رایانامه:mrktafreshi@gmail.com