به نام خداوند جان و خرد

دانشكده علوم رفتاري و سلامت‌روان

انستيتو روانپزشكي تهران

قطب علمی روانپزشكي و روانشناسي باليني كشور

انستيتو روانپزشكي تهران در سال 1356 با نام مركز آموزش رزيدنتي و با اهداف آموزشي، پژوهشي و درماني به منظور هماهنگي بين كليه اجزاي سلامت‌روان در سراسر كشور و همچنين توسعه خدمات روانپزشكي و تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه روانپزشكي، كارشناسي ارشد روانشناسي باليني و ساير نيروهاي تخصصي حوزه سلامت روان شروع به كار نمود كه اهداف اوليه آن عبارت بودند از :

الف- تربيت نيروي انساني در سطوح مختلف مورد نياز براي بهداشت روان، درمان و آموزش روانپزشكي كشور-ب- برنامه‌ريزي آموزشي عمومي بهداشت‌روان -ج- اجراي آموزش روانپزشكي براي مراكز آموزش وزارت بهداري-د- ايجاد دوره‌هاي مختلف بازآموزي در سطوح متفاوت-ه- انجام پژوهش‌هاي زير بنايي در زمينه بيماري‌هاي رواني و بهداشت‌روان-ز- ايجاد وتوسعه مركز اسناد و كتابخانه روانپزشكي كشور

اين مركز در سال 1358 به دنبال انقلاب اسلام،تحولات اجتماعي صورت گرفته در سطح كشور و تغييرات سازماني در وزارت بهداري به انستيتو روانپزشكي تهران تغيير نام يافت و تحت پوشش سازمان منطقه‌اي بهداري استان تهران قرار گرفت و سپس تحت نظر مجتمع آموزشي و پژوهشي وزارت بهداري درآمد و در سال 1365 پس از ادغام دانشگاه‌ها در زمره يكي از واحدهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران قرار گرفت. این مرکز در سال 1376 با توجه به فعالیتهای ی گسترده در حوزه بهداشت روان بعنوان مرکز همکای مشترک سازمان جهانی بهداشت در سلامت روان برگزیده شد که این اعتبار تا کنون برای 4دوره متوالی تمدید شده است .انستيتو از ابتداي سال 1380 با توجه به سوابق اجراي پژوهش‌هاي مختلف در امور بهداشت‌روان و داشتن كادر علمي و فني در امور پژوهشي، آموزشي و درماني از طرف معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان قطب علمي روانپزشكي و روانشناسي باليني كشور شناخته شد. انستيتو روانپزشكي تهران بعنوان يك موسسه ملي سلامت‌روان كشور در طول 36سال كه از تاسيس آن مي‌گذرد همواره بعنوان يك مركز جامع آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي حوزه سلامت‌روان در سطح كشور مطرح بوده و بعنوان قطب علمي روانپزشكي و روانشناسي باليني و همچنين مركز همكاري سازمان جهاني بهداشت در سلامت‌روان در سطح كشور و منطقه شناخته شده است. اين انستيتو در سال 1391 با تصويب شوراي گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به دانشكده علوم رفتاري و سلامت‌روان ارتقاء يافت و در ساختار جديد داراي پنج معاونت (آموزش، پژوهش، بين‌الملل، دانشجوئي و فرهنگي و اداري و مالي) مي‌باشد. اين دانشكده در راستاي سياست توسعه حوزه‌هاي آموزشي ، راه‌اندازي دوره‌هاي جديد آموزشي در حوزه سلامت‌روان را در دستور كار خود قرار داده است. اين دانشكده در حال حاضر ضمن تربيت متخصصين روانپزشكي و روانشناسان باليني در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (Ph.D) در راستاي سياست‌هاي نظام سلامت كشور به اجراي طرح‌هاي ملي پرداخته و پيشگام طرح ادغام سلامت‌روان در نظام مراقبت‌هاي اوليه سلامت بوده است. در حال حاضر اين مركز بعنوان مشاور سياستگزار و قانونگزار در كشور مطرح مي‌باشد همچنين در سطح منطقه نيز به ارائه خدمات آموزشي و مشورتي‌‌‌مي‌پردازد. در حوزه ارائه خدمات سلامت‌روان، دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان داراي كلينيك‌هاي آموزشي تخصصي و فوق تخصصي مي‌باشد كه ضمن ارائه خدمات به عموم جامعه، معتمد حوزه‌هاي قانوني نيز بوده و با استفاده از فضاي باليني خود، آموزش دستياران تخصصي و روانشناسان باليني را پوشش مي‌دهد. براساس برنامه راهبردي پنج ساله 1394-1390 اين دانشكده بايد در راستاي نقشه جامع علمي كشور در عرصه توليد علم و فناوري، آموزش و پژوهش درحوزه روانپزشكي، روانشناسي باليني و سلامت‌روان بالاترين مرجع علمي و مشاور سياستگزار، به منظور ارتقاء سطح سلامت‌روان جامعه در كشور و منطقه باشد.

"دبيرخانه قطب علمی روانپزشكي و روانشناسي بالینی"