اعضاي شوراي پژوهشي

-        دكتر جعفر بوالهري

-        دكتر سيد وحيد شريعت

-        دكتر سيد كاظم ملكوتي

-        دكتر محمد كاظم عاطف وحيد

-        دكتر محمد باقر صابري زفرقندي

-        دكتر مهرداد افتخار

-        دكتر بنفشه غرايي

-        دكتر علي اصغر اصغر نژاد فريد

- دکتر بهروز بیرشک

- دکتر فهیمه لواسانی