مجري محترم لطفاً خواهشمند است بعد از ثبت پروپوزال خود در سيستم پژوهشيار يك نسخه چاپي و امضاء شده پروپوزال  خود را تحويل معاونت پژوهشي دانشكده نماييد.


لطفا از کد کاربری و رمز قبلی استفاده شود