مجله روانپزشکی و روانشناسی بالينی ايران

(انديشه و رفتار سابق) نشريه‌‌ای علمی- پژوهشی در زمينه‌های روانپزشکی، روانشناسی بالينی و بهداشت روانی وابسته به انستيتو روانپزشکی تهران است. اين نشريه پذيرای مقاله‌های پژوهشی اصيل، مروری و گزارش موردی، و نيز مقاله‌های کوتاه علمی و نامه به سردبير است. کليه مقاله‌ها توسط داوران نشريه ارزيابی می‌گردد و در صورت نداشتن مشکل عمده، نتيجه‌های ارزيابی به اطلاع نويسنده مسئول مقاله می‌رسد تا نسخه جديد مقاله را آماده و ارسال نمايد. نسخه جديد دوباره توسط داوران و شورای نويسندگان نشريه ارزيابی و نتيجه آن به نويسنده مسئول مقاله اعلام می‌گردد .