حوزه ریاست

66509024-25

معاونت آموزشی

66551668

معاونت پژوهشی

66551654

معاونت بین الملل

66550200

معاونت دانشجویی و فرهنگی

66551616

معاونت اداری ومالی

66551652

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

66551515-66551616

دفتر مطالعات اسلامی در سلامت روان

66551653

نشریه روانپزشکی وروانشناسی بالینی

66506899

سایت دانشکده

66551667

مركز تلفن

66551655-60

فاکس

66506853

کدپستی

1445613111

صندق پستی

14565 /441

پیامک

30006270707070

آدرس: تهران خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری پلاک 1

 

ارسال پیام
نام : *


نام خانوادگی : *
مدرک تحصیلی
پست الکترونیکی
*
تلفن همراه
متن پیام