ضوابط دفاع از پروپوزال پايان نامه

1 -   پس از ثبت اوليه پروپوزال در دفتر گروه و انتخاب داوران، جلسه دفاع از پروپوزال با حضور اساتيد راهنما، مشاور، داوران و معاون پژوهشي گروه يا نماينده وي برگزار مي‌شود.

2 -       ضروري است كه حداقل دو هفته قبل از برگزاري جلسه، متن الكترونيك پروپوزال براي داوران ارسال شده باشد.

3 -       تعداد داوران براي جلسه مذكور در مقطع فوق ليسانس حداقل دو نفر و در مقطع دكتري چهار نفر مي‌باشد.

4 -       دو نفر از چهار داور دوره دكتري بايد از اساتيد خارج از دانشگاه دعوت شده ‌باشند.

5 -   دانشجو 30 دقيقه براي معرفي مطالعه خود فرصت خواهد داشت كه مقدمه و بيان مساله آن نبايد بيش از 5 دقيقه طول بكشد.