کلیه کتابها و نشریات در مخزن کتابخانه نگهداری می شوند وسیستم مخزن بصورت بسته بوده و دانشجویان می توانند از طریق سیستم دستی و رایانه ای به منابع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. و لیست CD  های آموزشی و EBOOK نیز در فایلی جداگانه در کلیه کامپیوترها گذاشته شده است