مجموعه سازی

شامل سفارش، انتخاب و تهیه می باشد که مراحل انجام آن بشکل زیر می باشد.

1-      شناسایی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی

2-      تشکیل کمیته جهت گزینش منابع درخواستی و استعلام از گروههای آموزشی

3-      پیش بینی و بودجه بندی تجهیزات و نیازهای کتابخانه

4-      نظارت و دریافت کتب اهدایی

5-      شرکت در نمایشگاه ها و فروشگاه های کتاب

6-      روزآمد سازی نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش