خدمات فنی:

منابع این کتابخانه با بهره گیری از نظام رده بندی و سرعنوان های موضوعی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا (NLM) فهرستنویسی و رده بندی شده و کلیه اطلاعات مربوط به کتب و نشریات و پایان نامه ها در پایگاه اطلاعاتی کتابخانه بوسیله نرم افزار پارس آذرخش ذخیره و از طریق رایانه در بخش جستجوی منابع کتابخانه قابل جستجو و بازیابی است. کلیه پایان نامه ها در مقاطع کارشناسی ارشد و تخصصی روانپزشکی نمایه سازی و اطلاعات این منابع نیز از طریق بخش جستجوی منابع کتابخانه قابل بازیابی و از این منابع فقط می توانند در کتابخانه استفاده نمایند.