برنامه دانشجویان کارشناسی ارشد

روانشناسی سلامت گروه 1 (ترم دوم)

نیمسال دوم سال 96-95

 

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

پيش نياز

روزهای هفته

محل‌تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

  1. 1-

7160005

بیماریهای روان تنی روان پزشکی

رابط-مشاور

دکتر نصر

 

2 ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

7160006

مداخلات روانشناختی در بیماریهای جسمی

دکتر حبیبی-دکتر عاطف وحید

2ن+1ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

7160008

آموزش روانشناختی

 

 

1+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

7160009

جنبه های روانشناختی سالمندی

 

2 ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

برنامه دانشجویان Ph.D گروه 19 (ترم سوم)

نیمسال دوم سال 96-95

 

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل‌تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

  1.  

5210019

درمان شناختي رفتاري يك

دكتر غرايي

(نيمه دوم ترم)

دكتررمضانی

(نيمه اول ترم)

2

ع

1

 

 

درمانگاه

سخنراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

5210021

 

ارزيابي و تشخيص دو

دكتر عاطف‌وحيد

(نيمه دوم ترم)

دكتر  غرايي

(نيمه اول ترم)

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

5210020

گروه درماني 

دكتر لواساني

(نيمه اول ترم)

1

ع

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برنامه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه 30 (ترم دوم)

نیمسال دوم سال 96-95

 

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل‌تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

1

5560016

مصاحبه تشخيصي

دكتر نصر

(نيمه اول ترم)

دكتر دهقاني

(نيمه دوم ترم)

2

1

 

درمانگاه

سخنراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5560011

درمان شناختي رفتاري

دكتر رمضاني

(نيمه دوم ترم)

دكتر عاقبتي

(نيمه اول ترم)

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5560002

ارزيابي باليني 1

دكتر عاشوري

(نيمه اول ترم)

دكتر رمضانی

(نيمه دوم ترم)

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

4

5560007

سايكوفارماكوتراپي

دكتر پيرمرادي

(نيمه اول ترم)

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5560004

معنويت درماني

دكتر رمضاني

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            برنامه دانشجویان Ph.D گروه 20 (ترم دوم)

روانشناسی بالینی 

          نیمسال دوم سال 96-95

 

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

محل تشکیل

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

1

5210025

آسيب شناسي رواني تحولي 2

دكتر بيرشك

(نیمه اول)

دكتر لواساني

(نیمه دوم)

2

نظري

1

 

 

 

 

سخنراني و ژورنال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5210017

ارزيابي و تشخيص 1

دكتر نصر

(نیمه اول)

دكتر غرايي

(نیمه دوم)

2

ع+ن

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5210026

روشهاي و طرح‌هاي پژوهشي پيشرفته

دكتر اصغر نژاد

(نیمه اول)

دكتر عاشوري

(نیمه دوم)

 

2

ع+ن

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5210016

آمار پيشرفته در روانشناسي باليني

دكتر حسيني

(نیمه اول)

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

501120000

سيستم‌هاي اطلاع رساني پزشكي

 

1

ع+ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                                            برنامه دانشجویان Ph.D گروه 18 (ترم دوم)

روانشناسی بالینی 

          نیمسال اول سال 95-94

 

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

محل تشکیل

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

1

5210025

آسيب شناسي رواني تحولي 2

دكتر بيرشك

نيمه اول

دكتر لواساني

نيمه دوم

2

نظري

1

7/5-9/5

دكتربيرشك

 

درمانگاه

سخنراني و ژورنال

15-13

 

كلاس 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5210017

ارزيابي و تشخيص 1

دكتر نصر

نيمه اول

دكتر غرايي

نيمه دوم

2

ع+ن

1

 

 

7/5-9/5

دكتر غرايي

7/5-9/5

دكتر نصر

كلاس 1

 

 

 

 

4

5210026

روشهاي و طرح‌هاي پژوهشي پيشرفته

دكتر اصغر نژاد

نيمه اول

دكتر عاشوري

نيمه دوم

2

ع+ن

1

12-10

دكتر عاشوري

 

 

7/5-9/5

دكتر اصغرنژاد

 

كلاس 1

 

 

 

 

5

5210016

آمار پيشرفته در روانشناسي باليني

دكتر حسيني

نيمه اول

 

1

1

 

 

 

12-10

 

كلاس 1

 

 

 

 

6

501120000

سيستم‌هاي اطلاع رساني پزشكي

دكتر نعمتي

1

ع+ن

 

15-13

 

 

 

 

كتابخانه

 

 

 

 

                                     

* شروع نيمه دوم ترم از روز شنبه 23 آبان ماه

برنامه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه 28 (ترم سوم)

روانشناسی بالینی

نیمسال اول سال 95-94

 

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

محل تشكيل

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

 

1

5560017

ارزيابي باليني دو

دكتر عاطف‌وحيد

نيمه اول

دكتر پيرمرادي

نيمه دوم

2

ن+ع

1

 

درمانگاه

سخنراني و ژورنال

7/5-9/5

دكتر وحيد

12-10

دكتر پيرمرادي

 

 

كلاس 3

 

 

 

 

 

2

5560019

گروه درماني  خانواده درماني

دكتر عبادي زارع

نيمه اول

دكتر عاقبتي

نيمه دوم

2

ن+ع

1

 

15-13

دكتر عبادي زارع

15-13

دكتر عاقبتي

 

كلاس 3

 

 

 

 

 

3

5560013

كارورزي باليني

دكتر لواساني

دكتر عاشوري

دكتر عاقبتي

دكتر دهقاني

4

كارورزي

1

 

 

 

 

هماهنگي با استاد

 

 

4

5560005

بهداشت روان

دكتر اصغر نژاد

نيمه دوم

1

نظري

1

 

 

 

7/5-9/5

 

كلاس 3

 

 

 

 

                                   

* شروع نيمه دوم ترم از روز شنبه 23 آبان ماه

                                                     برنامه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه 29 (ترم اول)

روانشناسی بالینی

نیمسال اول سال 95-94

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

محل تشکیل

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

1

5560014

نوروسایکولوژی

دكتر پيرمرادي

نيمه اول

1

نظري

1

 

درمانگاه

سخنراني و ژورنال

12-10

 

كلاس 2

 

 

 

انستيتو

2

5560018

اصول اخلاق حرفه‌اي در روانشناسي باليني

دكتر عاشوري

نيمه دوم

1

نظري

1

 

7/5-9-5

نيمه دوم

 

كلاس 2

 

 

 

انستيتو

3

5560003

روش‌ها و طرح‌هاي پژوهشي پيشرفته

دكتر عاشوري

نيمه اول

دكتر عبادي زارع

نيمه دوم

1+1

ن+ع

 

1

 

15-13

دكترعبادي‌زارع

 

12-10

دكترعاشوري

كلاس 2

 

 

 

انستيتو

4

5560015

آسیب شناسی پیشرفته

دكتر عاقبتي

نيمه اول

دكتر لواساني

نيمه دوم

2

نظري

1

 

 

7/5-9/5

دكتر عاقبتي

15-13

دكتر لواساني

كلاس 2

 

 

 

انستيتو

5

5560001

آمار پيشرفته در روانشناسي باليني

دكتر حسيني

نيمه اول

1

نظري

1

 

 

 

15-13

 

 

كلاس 2

 

 

 

انستيتو

6

5560006

نظريه‌هاي معاصر شخصيت و روان درماني

دكتر دهقاني

نيمه اول

دكتر رمضاني

نيمه دوم

2

نظري

 

1

 

 

 

 

7/5-9/5

كلاس 2

 

 

 

انستيتو

7

501120000

سيستم‌هاي اطلاع رساني

دكتر نعمتي

نيمه دوم

1

ن+ع

6

 

 

15-13

 

 

 

كتابخانه

 

 

 

 


برنامه دانشجویان Ph.D گروه 17 (ترم چهارم)

روانشناسی بالینی

نیمسال اول سال 95-94

ردیف

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

گروه

روزهای هفته

محل تشكيل كلاس

روز امتحان

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

محل تشکیل

 

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

1

5210022

درمان شناختي رفتاري 2

دكتر اصغر نژاد

نيمه اول

دكتر غرايي

نيمه دوم

2

عملي

1

7/5-11/5

درمانگاه

سخنراني و ژورنال

 

 

كلاس 4

 

 

 

 

2

5210023

زوج درماني

دكتر بيرشك

نيمه اول

دكتر دهقاني

نيمه دوم

1+1

ن+ع

1

 

7/5-9/5

 

كلاس4

 

 

 

 

3

502355110

كاربرد روان درماني فردي

دكتر اصغرنژاد

دكتر رمضاني

دكتر غرايي

دكتر دهقاني

دكتر لواساني

2

عملي

1

 

 

 

 

كلاس 4

 

 

 

 

4

5210015

اصول اخلاقي و قوانين حرفه‌اي درروانشناسي‌باليني

دكتر عاطف وحيد

1

نظري

1

 

 

15-13

نيمه دوم

 

كلاس4

 

 

 

 

 

* شروع نيمه دوم ترم از روز شنبه 23 آبان ماه