آيين نامه نحوه نگارش و تدوين پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكترا

     به منظور هماهنگي بيشتر و يكسان سازي پايان نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويان گروه روانشناسي باليني دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان آيين نامه حاضر كه مختص دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان مي‌باشد تنظيم و رعايت موارد آن براي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي روانشناسي باليني الزامي است.

 

الف- مشخصات ظاهري

1-     كليه مطالب و مندرجات پايان نامه يا رساله مي‌بايست با برنامه ورد (word) تايپ و حروفچيني شود.

2-     كار روي كاغذ A4  (7/29×21) تايپ شود.

3-     جلد پايان نامه از نوع گالينگور انتخاب شود و مندرجات روي جلد به شكل زركوب يا نقره كوب چاپ شوند.

 

تبصره پشت جلد:

كليه مندرجات به زبان انگليسي در پشت جلد نيز طلاكوب يا نقره كوب شود.

 

ب- شرح روي جلد

به منظور راهنمايي بيشتر نمونه‌اي از روي جلد در انتهاي آيين نامه قرار گرفته است.

1-     آرم دانشگاه علوم پزشكي ايران (ترجيحاً در ابعاد عرض 3 سانتي متر و طول 4 سانتي متر) در وسط قرار گيرد.

2-     عبارت دانشگاه علوم پزشكي ايران در وسط صفحه قرار مي‌گيرد.

3-  عبارت نام دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان (دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان (انستيتو روانپزشكي تهران)) و مركز تحقيقات بهداشت روان نيز در وسط صفحه قرار گيرد.

4-  عبارت "پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته...." و يا "رساله دكتري در رشته..." در وسط صفحه قرار گيرد.

5-     كلمه "عنوان"

6-     عنوان پايان نامه

7-     عبارت "استاد يا استادان راهنما"

8-        نام استاد راهنما

9-        عبارت "استاد يا استادان مشاور"

10-    نام استاد يا استادان مشاور

11-    كلمه "نگارش"

12-    نام نگارنده

13-    سال (فصل و سالي كه پايان نامه دفاع شده نوشته شود)

14-    جلد..... (در صورتي كه پايان نامه بيش از يك جلد باشد)

15-    در لبه كناري جلد پايان نامه (عطف) نيز به صورت زركوب يا نقره كوب عنوان پايان نامه و نام نگارنده آورده شود.

 

ج- بخش‌هاي پايان نامه

پايان نامه شامل بخش‌هاي زير است:

§         روي جلد پايان نامه (بصورت زركوب)

§         بسم الله الرحمن الرحيم

§         طرح روي جلد به زبان فارسي

§         سپاسگزاري

§         تقديم به (صفحه و مطالب اين قسمت نبايد از يك صفحه تجاوز كند)

§         فهرست مطالب

§         فهرست جدول‌ها

§         فهرست نمودارها

§         فهرست شكل‌ها (در صورت وجود)

§         فهرست نقشه‌ها (در صورت وجود)

§    چكيده (حداكثر 250 كلمه در يك صفحه) (آوردن كليد واژه‌ها در چكيده فارسي و انگليسي الزامي است) (با حروف ابجد). لازم به ذكر است كه چكيده بايد در فهرست عنوان نوشته شود.

§         فصول پايان نامه شامل: (اولين صفحه اصلي كه شماره "1" مي‌خورد)

o  فصل اول: كليات تحقيق (مقدمه – بيان مسأله – اهميت و ضرورت تحقيق – اهداف – فرضيه‌ها، تعريف نظري و عملي)

o     فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق

o     فصل سوم: روش اجراي تحقيق

o     فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها (يافته‌ها)

o     فصل پنجم: نتيجه گيري و محدوديت‌ها و پيشنهادها

o     منابع

§              فهرست منابع فارسي (ادامه شماره گذاري)

§              فهرست منابع غير فارسي (ادامه شماره گذاري)

o     ضمائم و پيوست‌ها ( درصورت وجود)، (بدون شماره) فقط صفحه عنوان آن شماره داشته باشد.

o     نمايه (در صورت وجود)، (بدون شماره)

o     چكيده انگليسي، (بدون شماره)

o     طرح روي جلد به زبان انگليسي

o     پشت جلد پايان نامه (بصورت زركوب انگليسي).


 

د- اطلاعات كلي

1-  صفحات اصلي مي‌بايست به صورت ساده، بدون سرفصل يا حاشيه تايپ شوند. در صفحات اصلي طول هر سطر 16 سانتي متر و فاصله سطرها از يكديگر يك سانتي متر و به صورت تك (single)در نظر گرفته شود. فاصله متن پايان نامه از لبه سمت راست 3 سانتي متر، از لبه سمت چپ 2 سانتي متر و از لبه‌هاي بالا و پايين 3 سانتي متر در نظر گرفته شود (فاصله شماره صفحه تا پايين صفحه 5/1 سانتي متر و كاملاً در وسط صفحه قرار گيرد).

2-  در حد امكان از صفحات بزرگ در پايان نامه استفاده شود و يا از طريق فتوكپي‌هاي مخصوص كوچك و استاندارد شود در صورت اجبار طوري تا شود كه از صفحات بيرون نزند.

3-  براي متن‌هايي كه به زبان خارجي تايپ مي‌شود فاصله متن پايان نامه از لبه سمت راست 2 سانتي متر، از لبه سمت چپ 3 سانتي متر در نظر گرفته شود. ضمناً شماره صفحه به صورت لاتين از پايين صفحه 5/1 سانتي متر و كاملاً در وصط صفحه قرار گيرد). نوع قلم متن پايان نامه لوتوس نازك 14 و عناوين تيتر اول قلم تيتر 14 و تيتر دوم با قلم تيتر 12 و تيتر سوم با لوتوس سياه 14 پاورقي‌ها نيز لوتوس 12 در نظر گرفته شود. عناوين جدول‌ها، شكل‌ها، نمودارها و .... با قلم لوتوس سياه 12 و لاتين داخل جدول با قلم
 
times new roman 10 نوشته شوند. حروف معادلات times 12 مي‌باشد و همچنين انديكس و توان آنها با لوتوس نازك 9 نوشته شود. علايم رياضي و يوناني با Math11 نوشته شود. لازم به ذكر است كه براي جداسازي قسمتهاي كلمات تركيبي از نيم فاصله استفاده شود (مانند امكان‌پذير و مي‌داند).

4-  شماره گذاري موضوع‌ها: موضوع‌هاي اصلي پايان نامه معمولاً چند فصل است. هر فصل نيز ممكن است به چند بخش تقسيم گردد. صفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود. هر يك از بخش‌هاي هر فصل با دو شماره كه با خط تيره از يكديگر جدا شده‌اند مشخص مي‌گردد. عدد سمت راست بيانگر فصل و عدد سمت چپ شماره ترتيب بخش مورد نظر است. در صورتي كه هر بخش داراي زيربخش باشد، شماره هر زيربخش در سمت چپ شماره مذكور قرار مي‌گيرد. مثلاً 2-3-4 يعني زيربخش چهارم از بخش سوم فصل دوم.

5-  شماره گذاري شكل‌ها، جدول‌ها، نمودارها و نقشه‌ها: شماره گذاري شكل‌ها، جدول‌ها، نمودارها و نقشه‌ها مانند روال قبلي است. مثلاً دهمين شكل در فصل سوم به صورت (شكل 3-10) نوشته مي‌شود.

6-  شماره گذاري روابط و فرمول‌ها: هر رابطه در متن پايان نامه با دو شماره كه با خط فاصله از يكديگر جدا مي‌شوند مشخص مي‌گردد. عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد نظر است. مثلاً هشتمين رابطه در فصل ششم به صورت (6-8) نوشته مي‌شود.

7-  عناوين نمودارها و جداول بايد واضح و داراي مقياس باشند. عنوان‌ها به جز جداول كه در بالاي جدول ذكر مي‌شود، مابقي شامل نمودار، عكس و... در پايين ذكر مي‌شود.

8-  در صورتي كه تعداد صفحات پايان نامه از 600 صفحه تجاوز كند، دانشجو اجازه دارد پايان نامه خود را در دو جلد مجزا ارائه نمايد.

9-  منابع و مآخذ: ترتيب نوشتن فهرست منابع در انتهاي پايان نامه يا رساله به ترتيب الفبا مي‌باشد. ابتدا فهرست منابع فارسي به ترتيب الفباي فارسي نوشته شود و سپس منابع غيرفارسي به ترتيب الفباي مربوط آن زبان نوشته شود منابع شماره گذاري گردد.

 


 

شيوه نامه استناد و ارجاع نويسي پايان نامه‌ها:

براي آشنايي كامل با اين شيوه به كتاب راهنماي نگارش براي نويسندگان: مقالات و پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري تأليف كيت.ل. ترابيان، ترجمه غلامحسين تسبيحي (انتشارات دانشگاه تبريز) رجوع نماييد.

Kate L. Turabian A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations Revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, and University of Chicago Press Editorial Staff Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing.

شيوه استناد به كتابها

o        كتاب يك جلدي

مثال: اخلاق در مشاوره و روانشناسي كه در سال 1385 در تهران به چاپ رسيده شكل نوشتن ارجاع در داخل متن: (حسينيان، 1385) {در نوشتن نام پديدآورندگان فقط نام خانوادگي نويسنده بدون القاب مانند دكتر مهندس، آقا و... مي‌نويسيم. بعد از آن بدون هيچ علامتي با يك فاصله تاريخ نشر كتاب و بعد از تاريخ با يك ويرگول صفحه مورد استناد را مي‌نويسيم از علامت ص. يا P براي صفحه استفاده نمي‌كنيم}.

شكل نوشتن آن در فهرست منابع: حسينيان، سعيد (1385). اخلاق در مشاوره و روانشناسي. تهران: كمال تربيت{عنوان كتاب، مقاله و يا پايان نامه را Italic , bold مي‌كنيد}.

 

o        كتاب چند جلدي

-         مثال: آقاپور، سيد مهدي (1368)، جامعه شناسي ورزشي، جلد اول، تهران: انتشارات سازمان تربيت بدني.

 

شكل ارجاع در داخل متن: آقاپور (1368).

شكل ارجاع در فهرست منابع: آقاپور، سيد مهدي (1368)، جامعه شناسي ورزشي، جلد اول، تهران: انتشارات سازمان تربيت بدني.

 

o        كتاب با دو نويسنده

مثال: سادوك، بنيامين و سادوك، ويرجينا (1387). خلاصه روانپزشكي علوم رفتاري – روانپزشكي باليني. ترجمه فرزين رضاعي. تهران: انتشارات ارجمند.

شكل ارجاع در داخل متن: سادوك و سادوك (1387).

اگر كتاب دو نويسنده داشته باشد نام خانوادگي نويسنده‌ها را مي‌نويسيم و اگر سه نويسنده باشد نويسنده اول و دوم را با نقطه ويرگول و نويسنده سوم را با حرف "و" جدا مي‌كنيم.

شكل ارجاع در فهرست منابع: سادوك، بنيامين و سادوك، ويرجينا (1387). خلاصه روانپزشكي علوم رفتاري – روانپزشكي باليني. ترجمه فرزين رضاعي. تهران: انتشارات ارجمند.

 

o        كتاب با سه و يا بيش از سه نويسنده

در اينگونه موارد ابتدا نام خانوادگي نويسنده اول بعد ويرگول بعد از آن نام نويسنده اول بعد نقطه ويرگول سپس نام خانوادگي نويسنده دوم بعد ويرگول بعد از آن نام نويسنده دوم سپس و مي‌گذاريم و بعد نام خانوادگي نويسنده سوم بعد ويرگول و بعد نام نويسنده سوم را مي‌نويسيم.

مثال: صاحبي، علي؛ اصغري، محمد جواد و سالاري، راضيه سادات (1384). اعتباريابي مقياس افسردگي اضطراب تنيدگي (DASS-21) براي جمعيت ايراني. فصلنامه روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني، شماره4، 299.

 

o        كتاب بدون نويسنده

مثال: مباني، اصول و مسائل برنامه درسي (1384). تهران: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.

شكل ارجاع در فهرست منابع: مباني، اصول و مسائل برنامه درسي (1384). تهران: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.

در متن: مباني، اصول و مسائل برنامه درسي (1384).

 

o        شيوه استناد به مقالات نشريات

اسفندياري، غلامرضا (1380)؛ بررسي ميزان فرسودگي شغلي كادر پرستاري شاغل در بيمارستانهاي سنندج در سال 1380. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، 21، 1380. صفحات 36-31.

 

o        شيوه استناد به پايان نامه‌ها:

زارع، محسن (1380)، مطالعه سهم هوش هيجاني در موفقيت تحصيلي، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان (انستيتو روانپزشكي تهران)، دانشگاه علوم پزشكي ايران.

 

o        شيوه استناد به منابع الكترونيكي:

براي ارجاع به منابع الكتريكي از نظر درج اطلاعات كتابشناختي به مانند منابع چاپي است ولي در انتهاي هر كدام تاريخ مشاهده در شبكه و نيز URL اينترنتي آن داخل پرانتز ذكر شود.

در متن: نام نويسنده و سال

 

محتويات لوح فشرده تحويلي:

1.     فرم ساختار بانك اطلاعات

2.     فرم ارائه چكيده پايان نامه

3.     فايل ورد word  پايان نامه با فونت لوتوس (كه شامل كليه قسمت‌هاي پايان نامه باشد).

4.     فايل PDF پايان نامه با فونت لوتوس

لازم به توضيح است كه از ارائه بخش‌هاي پايان نامه در فايل‌هاي مجزا اكيداً خودداري گردد.


 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 

دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان

(دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان (انستيتو روانپزشكي تهران))

و مركز تحقيقات بهداشت روان

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي باليني

عنوان:

--------------------

استاد راهنما:

----------

استاد مشاور:

----------

نگارش:

-------

--13

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

-----------------------------------------------------------------------

چكيده

فصل اول: موضوع پژوهش

1-1-          مقدمه

1-2-          بيان مسأله

1-3-          ضرورت تحقيق

1-4-          اهداف و فرضيات

1-5-          تعريف نظري عملياتي متغيرها

 

فصل دوم: پيشينه پژوهش

 

فصل سوم:  روش اجراي پژوهش

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

 

فصل پنجم: نتيجه گيري

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسي

فهرست منابع انگليسي

 

پيوست‌ها

چكيده انگليسي

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

----------------------------------------------------------------------

جدول 1-1-

جدول 2-1-


 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

----------------------------------------------------------------------

نمودار 1-1-

نمودار 2-1-