آموزش

 
پروپوزال کارشناسی ارشد   -       پروپوزال دکترا  -    آئین نامه ها

 

  و کارشناسی ارشد phd آئين نامه های آموزشی دوره دکتری تخصصی

 

  اعضای واحد آموزش

  برای تماس با اين واحد با شماره تلفن زير تماس حاصل نماييد

  66551668

  رديف

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  2

  مهستی حق شناس

  مسئول اداره آموزش

  3

  فرزانه توپچی نژاد

  کارشناس امور دانشجويی

  4

  زهرا خداداد

  کارشناس امور دستياری

  5

  ندا رضائی  کارشناس دفتر و امور رايانه


6 فرنوش دارابی کارشناس خدمات دانشجویی

  7

  سيد حسين سيد محمدی

  مسئول سمعی و بصری

 

  فرم قرارداد پروپوزال

 

  فرم قرارداد پروپوزال شماره 1

  فرم قرارداد پروپوزال شماره 2

  فرم قرارداد پروپوزال شماره 3

 

 

  جدول دروس اختصاصی اجباری برنامه آموزشی

  دوره کارشناسی ارشد ناپيوسته رشته روانشناسی بالينی

  رديف

  نام درس به فارسی

  نام درس به انگليسی

  1

  روش‌ها و طرح‌های پژوهشی پيشرفته در روانشناسی بالينی

  Advanced Research Methods and Designs in Clinical Psychology

  2

  آمار پيشرفته در روانشناسی بالينی

  Advanced Statistics in Clinical Psychology

  3

  نوروسايکولوژی (عصب – روانشناسی)

  Neuropsychology

  4

  آسيب شناسی روانی پيشرفته

  Advanced Psychopathology

  5

  نظريه‌های معاصر شخصيت و روان درمانی

  Contemporary Theories of Personality and Psychotherapy

  6

  مصاحبه تشخيصی

  Clinical Interview

  7

  ارزيابی بالينی 1

  Clinical Assessment 1

  8

  معنويت درمانی

  Spiritual Psychotherapy

  9

  سايکوفارماکوتراپی (درمانهای دارويی و فيزيکی در اختلال‌های روانی)

  Psychopharmacology

  10

  ارزيابی بالينی 2

  Clinical Assessment 2

  11

  گروه درمانی و خانواده درمانی

  Group and family Psychotherapy

  12

  کارورزی بالينی

  Practicum

  13

  پايان نامه

  Thesis

  14

  بهداشت روان

  Mental Health

  15

  اصول اخلاق حرفه‌ای در روانشناسی بالينی

  Professional Ethics in Clinical Psychology

  16

  درمان شناختی رفتاری

  Cognitive-Behavioral Therapy

 

  جدول دروس اختصاصی اختياری برنامه آموزشی

  دوره کارشناسی ارشد ناپيوسته رشته روانشناسی بالينی

  رديف

  نام درس به فارسی

  نام درس به انگليسی

  1

  آسيب شناسی تحولی پيشرفته

  Advanced Developmental Psychopathology

  2

  اصول درمان‌های روان پويايی

  Principle of Dynamic Psychotherapy

  3

  درمان‌های فراشناختی

  Met cognitive Psychotherapies

  4

  مداخله‌های روان شناختی در سوء مصرف مواد

  Psychological Interventions in Drug Abuse

  5

  مداخله‌های روانشناختی در اختلال‌های جنسی

  Psychological Interventions in Sexual Disorders

 

  جدول دروس اختصاصی اجباری برنامه آموزشی

  دوره دکترای روانشناسی بالينی

  رديف

  نام درس به فارسی

  نام درس به انگليسی

  1

  تاريخچه و نظام‌های عمده در علم روانشناسی

  History and Major System in Psychology

  2

  نظريه‌ها و پژوهش‌های معاصر در مورد تحول شخصيت و ارتباط آن با آسيب شناسی روانی

  Contem Porary Theories and Research in Development of Personality Related to Psycho pathology

  3

  آسيب شناسی روانی پيشرفته

  Advanced Psychopathology

  4

  نظريه‌ها و پژوهش‌های معاصر در روان درمانی

  Contemporary Theories and Research in Psychotherapy

  5

  روشهای آماری و طرح‌های پژوهشی پيشرفته در روانشناسی بالينی

  Statistical Methods and Advanced Research Designs in Clinical Psychology

  6

  نوروسايکولوژی پيشرفته در روانشناسی بالينی

  Advanced Neuropsychology in Clinical Psychology

  7

  درمانهای پيشرفته فيزيکی و دارويی در بيماريهای روانی

  Advanced Physical and pharmacological treatments of Psychiatric disorders

  8

  اصول اخلاقی و قوانين و حرفه‌ای در روانشناسی بالينی

  Professional Ethics in Clinical Psychology

  9

  روشهای ارزيابی و تشخيص در روانشناسی بالينی (1)

  Assessment and Diagnostic Techniques in Clinical Psychology (1 )

  10

  روشهای ارزيابی و تشخيص در روانشناسی بالينی (2)

  Assessment and Diagnostic Techniques in Clinical Psychology(2 )

  11

  کاربرد روان درمانی فردی

  Applied Individual Psychotherapy

  12

  کاربرد روشهای شناختی – رفتاری در روانشناسی بالينی

  Application of Cognitive-behavioral therapies in Clinical Psychology

  13

  مسايل جديد در بهداشت روانی و روانشناسی تندرستی

  Contemporary issues in Mental Health and Health Psychology

  14

  روانشناسی رشد (کودکی نوجوانی، ميانسالی، پيری و مرگ)

  Developmental Psychology (Childhood, Adolescence, Middle age, old age, and death ).

  15

  گروه درمانی و خانواده درمانی

  Group Psychotherapy and Family Therapy

  16

  پايان نامه

  Dissertation

  17

  کارورزی ( Internship )

  Internship

 

 

 
 

 

 
دفعات مشاهده: 563 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |  معاونت آموزشی:
دکتر محمد کاظم عاطف وحید
مرتبه علمی: استادیار

تلفن:66551668
آدرس : ستارخان خیابان نیایش کوچه منصوری پلاک 1

مدیر گروه روانشناسی بالینی: دکتر بنفشه غرایی
مرتبه علمی : استادیار

تلفن:60-66551655
آدرس : ستارخان خیابان نیایش کوچه منصوری پلاک 1

رییس اداره آموزش: مهستی حق شناس

تلفن:66551668
آدرس : ستارخان خیابان نیایش کوچه منصوری پلاک 1
اعضای شورای آموزشی و پژوهشی گروه:
 • دکتر محمد کاظم عاطف وحید
 • دکتر بنفشه غرایی
 • دکتر بهروز بیرشک
 • دکتر علی اصغر اصغر نژاد
 • دکتر محمد رضا پیر مرادی
 • دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
 • دکتر محمود دهقانی
 • دکتر احمد عاشوری
 • دکتر اسما عاقبتی


شورای تحصیلات تکمیلی:

 • دکتر جعفر بوالهری
 • دکتر محمد کاظم عاطف وحید
 • دکتر بنفشه غرایی
 • دکتر بهروز بیرشک
 • دکتر علی اصغر اصغر نژاد
 • مهستی حق شناس