کارشناس مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی : محمد شمس مهرآبادی

تحصیلات : کارشناس ارشد روانسنجی 

تلفن : 66551666

پست الکترونیک :

shamsmm2002@gmail .com

 

کارشناس امور فرهنگی / رابط امور فرهنگی بانوان در دانشگاه علوم پزشکی ایران   

نام و نام خانوادگی :سوسن مقدس محرابی

تحصیلات : کارشناس روانشناسی بالینی  

تلفن : 66551666

پست الکترونیک :

moghaddas_s@yahoo.com