اعضای اداری و مالی

  آقای دکتر فرزاد قضايی پور ابرقويی رئيس امور عمومی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان انستيتو روانپزشکی تهران

اعضای امور اداری

  آقای اقبال بنار : مسئول خدمات

  آقای محمدرضا تفرشی:  کارپرداز

  آقای مجيد جهانی:  مسئول دبيرخانه

  آقای محمدندرتی‌آغميونی:  مسئول نقليه 

  آقای حميد همتی:  نگهبان

  اعضای امور مالی

   رئيس امور مالی :

  خانم سارا تورانی:  حسابدار

  خانم مائده شیرازی : صندوقدار

  آقای عليرضا صالح : حسابدار

  آقای مسلم نوری:  انباردار


  اعضای کارگزينی

  خانم سکينه ذوالقدری مسئول کارگزينی

  آقای مهدی سليمانی:  کارگزين

  خانم شيوا محمدرفيع : اپراتور