نويسنده

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار

شماره

دكتر سيد وحيد شريعت

فراوانی مصرف غيرپزشکی متيل‌فنيديت (ريتالين) در دستياران دانشگاه علوم پزشکی تهران و نگرش نسبت به مصرف آن

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران

بهار 1392

دوره 19، شماره 1

دكتر سيدكاظم ملكوتي

The Effects of Bilateral Sub thalamic Nucleus Stimulation on Cognitive and Neuropsychiatric Functions in Parkinson's Disease: A Case-Control Study

Basic Clinical Neuroscience

August 2013

Vol. 4, No. 3

دكتر سيدكاظم ملكوتي

Most Common Methods of Suicide in Eastern Mediterranean Region of WHO: A Systematic Review and Meta-Analysis

Archives of Suicide Research

November 2013

Vol. 17, No. 4

دكتر سيد كاظم ملكوتي

The effectiveness of discharge planning on the knowledge, clinical symptoms and hospitalization frequency of persons with schizophrenia: a longitudinal study in two hospitals in Tehran, Iran

Journal of Clinical Nursing

2013 John

 

دكتر احمد حاجبي

The Perspective of Psychosocial Support a Decade after Bam Earthquake: Achievements and Challenges

Psychiatr Clin N Am

2013

36

دكتر سيدكاظم ملكوتي

Sexual Functioning Among Elderly Population in Tehran

Iran. Journal of Sex & Marital Therapy

2012 Jul

38 (4)

دكتر سيد كاظم ملكوتي

Evaluation of the effect of omega-3 fatty acids in the treatment of premenstrual syndrome: A pilot trial

Complementary Therapies in Medicine

2013

21

دكتر سيدكاظم ملكوتي

A multicenter randomized controlled trial of aftercare services for severe mental illness: study protocol

BMC Psychiatry

July 2013

13:178

دكتر سيد كاظم ملكوتي

Most common methods of suicide in eastern medterranean region of WHO: A systematic review and meta-analysis

Archive of suicide research

2013

17:4