پژوهانه: وجوهي است معین كه به صورت پرداخت مستقیم نقدي یا اعتباري به دانشجویان واجد شرایط مقطع دكتري كه پیشنهاد موضوع رساله دكتري (پروپوزال) آنها، طبق مادة پنج (آيين نامه اجرايي طرح اعطاي پژوهانه به دانشجويان دكتري براساس مصوبه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به شماره 9748/1/ص مورخ 28/5/88) مورد تأیید قرار گرفته است، اعطا می شود.

براي دريافت توضيحات در خصوص شرایط دانشجویان مشمول اعطاي پژوهانه، مراحل اعطاي پژوهانه، وظايف دانشجويان مشمول طرح پژوهانه،ارزيابي و نظارت ، مراحل و نحوه پرداخت و... ، لينك زير را ملاحظه نماييد.