دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتوروانپزشکی تهران
در راستای اهداف سلامت روان کشور حمایت از انجمن های مرتبط با حوزه سلامت روان را در دستور کار خود قرار داده است
در این راستا در حال حاضر انجمن هایی که در این دانشکده مستقر می باشند بطور مستقیم از امکانات این مراکز برخوردار می باشد

1- انجمن علمی روانشناسی بالینی
2- انجمن ارتقای بهداشت روان (ابر)
3- انجمن علمی پیشگیری از خشونت و خودکشی